Giải Bài 4.10 trang 32 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

0

Giải bài 4.10 trang 32 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Thế nào là nhóm chức ? Trong các phản ứng sau đây, hãy chỉ ra nhóm chức trong phân tử các chất :

Thế nào là nhóm chức ? Trong các phản ứng sau đây, hãy chỉ ra nhóm chức trong phân tử các chất :

a) Ancol etylic tác dụng với natri giải phóng hiđro

b) Axit axetic tác dụng với ancol etylic tạo thành ety axetat và nước.

Giải :

– Khái niệm nhóm chức (SGK).

– Các phương trình hóa học :

\(2{C_2}{H_5}OH + 2Na \to 2{C_2}{H_5}ONa \)\(+ {H_2}\)

Các nhóm chức ở (1) là –OH của ancol : (2) là –COOH của axit.