Giải Bài 1.9, 1.12 trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao

6


Giải bài 1.9, 1.12 trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao. Chọn câu đúng trong các câu sau

Bài 1.9 trang 4 SBT Hóa học 10 Nâng cao

Cho khối lượng riêng của ancol etylic (C2H5OH) lỏng là 0,80 g/cm3. Thể tích mol của ancol etylic bằng

A. 57,5 cm

B. 5,75 cm3

C. 36,80 cm3

D. 3,68 cm3

Giải

Chọn A.

Bài 1.12 trang 4 SBT Hóa học 10 Nâng cao

Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Trong phản ứng hóa học số mol nguyên tử các nguyên tố có mặt trong phản ứng không thay đổi do các nguyên tố được bảo toàn.

B. Trong phản ứng hóa học số mol nguyên tử các nguyên tố có mặt trong phản ứng thay đổi do các nguyên tố không được bảo toàn.

C. Khối lượng các nguyên tố có mặt trong phản ứng thay đổi do các nguyên tố không được bảo toàn.

D. Số nguyên tử các nguyên tố có mặt trong phản ứng thay đổi do các nguyên tố không được bảo toàn.

Giải

Chọn A.