Giải Bài 1.7 trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao

4

Giải bài 1.7 trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao. Tính số mol HCl cần thiết để phản ứng vừa đủ với…

Bài 1.7 trang 4 SBT Hóa học 10 Nâng cao

Tính số mol HCl cần thiết để phản ứng vừa đủ với:

a) 20 ml dung dịch NaOH 0,1M

b) 5,6 g sắt

c) 16 g sắt (III) oxit

d) 9,8 g đồng (II) hiđroxit 

Giải

a) Theo định nghĩa nồng độ mol, ta có số mol NaOH trong 20 ml dung dịch 0,1M bằng:

\({{20\,ml} \over {1000\,ml/lit}} \times 0,1{{mol} \over {lit}} = 0,002\,mol.\)

Phản ứng của NaOH và HCl:

\(NaOH + HCl\,\, \to \,\,NaCl + {H_2}O\)

Với tỉ lệ mol các chất tham gia và tạo thành sau phản ứng = 1 : 1

Như vậy số mol HCl cần dùng = số mol NaOH = 0,002 mol.

b) Số mol sắt \( = {{5,6\,g} \over {56\,g/mol}} = 0,1\,mol\)

Phương trình hóa học phản ứng giữa sắt với HCl:

\(Fe + 2HCl\,\, \to \,\,FeC{l_2} + {H_2} \uparrow \)

Theo phương trình hóa học, số mol HCl cần dùng gấp hai lần số mol sắt \( = 2 \times 0,1\,mol\, = 0,2\,mol.\)

c) Sắt (III) oxit xó công thức \(F{e_2}{O_3}\). Số mol sắt (III) oxit bằng: \({{16\,g} \over {160\,g/mol}} = 0,1\left( {mol} \right).\)

Phương trình hóa học:

\(F{e_2}{O_3} + 6HCl\,\, \to \,\,2FeC{l_3} + 3{H_2}O\)

Số mol HCl cần dùng gấp 6 lần số mol sắt (III) oxit, bằng: \(0,1 \times 6 = 0,6\,\left( {mol} \right)\)

d) Số mol đồng (II) hiđroxit \( = {{9,8\,g} \over {98\,g/mol}} = 0,1mol.\)

Phương trình hóa học:

\(Cu{\left( {OH} \right)_2} + 2HCl\,\, \to \,\,CuC{l_2} \) \(+ 2{H_2}O\)

Số mol HCl cần dùng gấp đôi số mol đồng (II) hiđroxit, bằng \(2 \times 0,1 = 0,2\,\left( {mol} \right)\).