Giải Bài 1.34 trang 8 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao

4


Giải bài 1.34 trang 8 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao. Cho nguyên tử khối trung bình của clo bằng 35,5.

Bài 1.34 trang 8 SBT Hóa học 10 Nâng cao

Trong tự nhiên đồng vị \(_{17}^{37}Cl\) chiếm 24,23% số nguyên tử clo. Tính thành phần phần trăm về khối lượng \(_{17}^{37}Cl\) có trong HClO4 (với H là động vị \(_1^1H\), O là đồng vị \(_8^{16}O\))? Cho nguyên tử khối trung bình của clo bằng 35,5.

Giải 

Xét 1 mol phân tử HClO4 có khối lượng bằng 100,5g. Trong đó có 1 mol nguyên tử clo chứa 0,7577 mol clo đồng vị 35 và 0,2423 mol clo đồng vị 37.

Khối lượng clo đồng vị 37 trong 1 mol HClO4 là:

\(0,2423mol \times 37g/mol = 8,9651g\)

+ Phần trăm khối lượng clo đồng vị 37 trong HClO4 bằng:

\({{8,9651} \over {100,5}} \times 100 = 8,92\left( \%  \right)\)