Giải Bài 1.33 trang 8 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao

13


Giải bài 1.33 trang 8 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao. Viết công thức phân tử và tính phân tử khối của chúng.

Bài 1.33 trang 8 SBT Hóa học 10 Nâng cao 

Trong tự nhiên oxi có ba đồng vị: \(_8^{16}O;\,\,_8^{17}O;\,\,_8^{18}O\); Cacbon có hai đồng vị là \(_6^{12}C;\,\,_6^{13}C\).

Hỏi có thể có bao nhiêu loại phân tử khí cacbonic hợp thành tử các đồng vị trên? Viết công thức phân tử và tính phân tử khối của chúng.

Giải

Có 12 loại phân tử khí cacbonat với phân tử khối tương ứng (ghi trong ngoặc) là:

\(\eqalign{
& ^{12}C{O_2}^{16}\left( {44} \right),\,{\,^{12}}C{O_2}^{17}\left( {46} \right),\cr& {\,^{12}}C{O_2}^{18}\left( {48} \right);\,{\,^{13}}C{O_2}^{16}\left( {45} \right),\cr&{\,^{13}}C{O_2}^{17}\left( {47} \right),  ^{13}C{O_2}^{18}\left( {49} \right),\cr&{\,^{12}}C{O^{16}}{O^{17}}\left( {45} \right),\,{\,^{12}}C{O^{16}}{O^{18}}\left( {46} \right),\cr&{\,^{12}}C{O^{17}}{O^{18}}\left( {47} \right), \cr
& ^{13}C{O^{16}}{O^{17}}\left( {46} \right),\,{\,^{13}}C{O^{16}}{O^{18}}\left( {47} \right),\cr&{\,^{13}}C{O^{17}}{O^{18}}\left( {48} \right). \cr} \)