Giải Bài 1.17 trang 5 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao

19

Giải bài 1.17 trang 5 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao. Cho biết khối lượng nguyên tử của C gấp 11,905 lần khối lượng nguyên tử của hiđro.

Bài 1.17 trang 5 SBT Hóa học 10 Nâng cao

Cho biết khối lượng nguyên tử của C gấp 11,905 lần khối lượng nguyên tử của hiđro. Hãy tính khối lượng nguyên tử của hiđro ra u và gam, khi coi khối lượng nguyên tử của C bằng 12.

Giải 

Do nguyên tử khối của C = 12 nên khối lượng của nguyên tử H bằng:

+ Tính theo u: 12 u/11,905 = 1,008u

+ Tính theo gam:

\(1,008u \times 1,{66.10^{ – 24}}g/u \) \(= 1,{673.10^{ – 24}}\,gam.\)