Giải Bài 1.16 trang 5 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao

9

Giải bài 1.16 trang 5 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao. Hãy tính khối lượng của 1 nguyên tử oxi ra kilogam.

Bài 1.16 trang 5 SBT Hóa học 10 Nâng cao

Cho biết \(1u = 1,{6605.10^{ – 27}}kg\), nguyên tử khối của oxi bằng 15,999. Hãy tính khối lượng của 1 nguyên tử oxi ra kilogam.

Giải 

Do 1u = 1,6605.10-27 kg. Khối lượng của nguyên tử oxi tính theo kilogam:

\(1,{6605.10^{ – 27}} \times 15,999 \) \(= 2,{6566.10^{ – 26}}\,\left( {kg} \right).\)