Giải Bài 1.13 trang 5 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao

10

Giải bài 1.13 trang 5 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao. Sử dụng số liệu cho trong (bảng 1.1) SGK, hãy tính và trả lời các câu hỏi sau…

Bài 1.13 trang 5 SBT Hóa học 10 Nâng cao

Sử dụng số liệu cho trong (bảng 1.1) SGK, hãy tính và trả lời các câu hỏi sau:

a) Khối lượng của một proton bằng bao nhiêu lần khối lượng của electron?

b) Khối lượng của electron bằng bao nhiêu phần khối lượng của nơtron?

c) Nguyên tử heli có 2 proton, 2 nơtron và 2 electron. Hỏi khối lượng của các electron chiếm bao nhiêu % khối lượng nguyên tử?

Giải 

a) Khối lượng của proton gấp \({{1,{{6726.10}^{ – 27}}\,kg} \over {9,{{1094.10}^{ – 31}}\,kg}} = 1836\) lần khối lượng của electron (gấp hai nghìn lần).

b) Khối lượng của electron bằng \({{9,{{1094.10}^{ – 31}}\,kg} \over {1,{{6748.10}^{ – 27}}\,kg}} = {1 \over {1838,5}}\) lần khối lượng cửa nơtron hay gần bằng một phần hai nghìn lần.

c) Khối lượng của các hạt trong nguyên tử heli bằng:

\(2 \times 1,{6726.10^{ – 27}}\,kg \) \(+ 2 \times 1,{6748.10^{ – 27}}\,kg\) \( + 2 \times 9,{1094.10^{ – 31}}\,kg \) \(= 6,{6966.10^{ – 27}}\,kg. \)

Khối lượng của 2 electron \( = 1,{8219.10^{ – 31}}\,kg.\)

Do đó khối lượng của electron trong nguyên tử heli chỉ chiếm:

\({{1,{{82.10}^{ – 30}}\,kg} \over {6,{{6966.10}^{ – 27}}\,kg}} \times 100\%  = 0,0272\% \) (rất nhỏ)