Giải Bài 45: Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố (tiếp theo) Địa lí 12

8

Nội dung bản tổng hợp về địa lí tỉnh hoặc thành phố

Bản tổng hợp cần có các nội dung sau:

a) Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và phân chia hành chính.

b) Đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.

c) Đặc điểm dân cư và lao động.

d) Đặc điểm kinh tế-xã hội.

e) Địa lí một số ngành kinh tế chính.


Cách tiến hành

a) Mỗi nhóm cử một học sinh lên trình bày về vấn đề đã lựa chọn.

b) Cả lớp thảo luận để xây dựng thành một bản tổng hợp về địa lí tỉnh hoặc thành phố.

c) Tổng kết, đánh giá về phương pháp tiến hành, nội dung và kết quả của các vấn đề đã được nghiên cứu và trình bày của từng nhóm.