Giải Bài 23: Mạch điện xoay chiều ba pha Công nghệ 12

165

Câu 1 trang 94 SGK Công nghệ 12

Nêu các phần tử của mạch điện ba pha và chức năng của chúng.

Trả lời:

Mạch điện ba pha gồm: nguồn điện ba pha, đường dây ba pha và các tải ba pha.

Chức năng:

– Nguồn điện ba pha:

+ Gồm ba cuộn dây quấn AX, BY,CZ đặt lệch nhau 1200 trên một giá tròn, ở giữa có một nam châm điện như hình 23.1.

+ Mỗi dây quấn là một pha.

– đường dây ba pha

– Các tải ba pha: 

+ Thường : động cơ điện ba pha, lò điện ba pha . . .

+ Tổng trở tải các pha : ZA, ZB, ZC.


Câu 2 trang 94 SGK Công nghệ 12

Nêu tác dụng của dây trung tính trong mạch điện dây bốn pha,

Trả lời:

– giữ ổn định điện áp

– tạo ra hai trị số điện áp khác nhau: điện áp dây và điện áp pha, vì thế thuận tiện cho việc sử dụng đồ dùng điện.


Câu 3 trang 94 SGK Công nghệ 12

Mạch điện ba pha ba dây, điện áp dây 380V  tải là ba điện trở R bằng nhau, nối tam giác. Cho biết dòng điện trên đường dây bằng 80A. Vẽ sơ đồ nối dây của mạch điện ba pha trên và xác định trị số dòng điện pha của tải. Tính điện trở R trên mỗi pha của tải.

Trả lời:

Id  = √3 Ip, Ud = Up = 380V

⇒ Ip = Id/√3 = 80 : /√3 = 41,2 A

⇒ R mỗi pha = UP / IP  = 380/ 41,2 = 9,22 ((Omega ))


Câu 4 trang 94 SGK Công nghệ 12

Có hai tải ba pha : Tải thứ nhất là 9 bóng đèn (số liệu của mỗi bóng đèn là p = 100 w, u = 220 V) ; tải thứ hai là một lò điện trở ba pha (điện trở mỗi pha R = 30 n, u = 380 V). Các tải trên đươc nối vào mạch điện ba pha bốn dây có điện áp 220/380 V.

a)  Giải thích 220 V là điện áp gì ? 380 . là đièn áp gì ?

b)  Xác định cách nối dây của mỗi tải thành hình sao hoặc hình tam giác) và giải thích vì sao phải nối như vậy ?

c)  Vẽ cách nối dây của mạch điện ba pha trên

d) Tính dòng điện pha và dòng điện dây của mỗi tải.

Trả lời:

a) 

Điện áp U=220V gọi là điện áp pha 
U=380 V gọi là điện áp dây 

b) Tải thứ nhất nối hình sao có dây trung tính

Tải thứ hai nối hình sao có dây trung tính hoặc nối hình tam giác.Đảm bảo cho điện áp mỗi pha của tải đúng trị số định mức.

c) Vẽ cách nối dây của mạch điện ba pha trên

d)

Tải số 1:

Do nối hình sao nên: ({I_d} = {I_p} = {P over U} = {{100} over {220}} = 0,45A)

Tải số 2

Do nối tam giác nên: Ip = Ud = 380V

Dòng điện pha của tải:

Ip = Up / R = 380/30=12,67A

Dòng điện dây:

Id = √3. Ip = √3.12,67 = 21,9A