Ôn tập chương 1 – Bài 10 trang 48 Em học toán lớp 8 tập 1. Giải bài tập Tìm n

18

Ôn tập chương 1 – Bài 10 trang 48 Em học toán lớp 8 tập 1. Giải bài tập Tìm n

Tìm \(n \in Z\) để \(2{n^2} – n + 2\) chia hết cho \(2n + 1\).

\(2{n^2} – n + 2 = 2{n^2} + n – 2n – 1 + 3 = n\left( {2n + 1} \right) – \left( {2n + 1} \right) + 3\) chia hết cho \(2n + 1\) nên \(3\,\, \vdots \,\,\left( {2n + 1} \right)\)

\( \Leftrightarrow 2n + 1\) là ước của 3

\( \Leftrightarrow 2n + 1 \in \left\{ {1; – 1;3; – 3} \right\} \Leftrightarrow 2n \in \left\{ {0; – 2;2; – 4} \right\} \Leftrightarrow n \in \left\{ {0; – 1;1; – 2} \right\}\)

Vậy \(n \in \left\{ {0; – 1;1; – 2} \right\}\)  

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here