Bài tập – Chủ đề 4 : Diện tích đa giác – Bài tập 19 trang 170 Em học toán lớp 8 tập 1. Giải bài tập Cho hình bình hành ABCD có AB 20 cm. AD = 30 cm. Gọi H và K lần lượt là hình chiếu vuông góc của A trên CD và BC. Cho biết AH = 15 cm . Tính AK.

1

Bài tập – Chủ đề 4 : Diện tích đa giác – Bài tập 19 trang 170 Em học toán lớp 8 tập 1. Giải bài tập Cho hình bình hành ABCD có AB 20 cm. AD = 30 cm. Gọi H và K lần lượt là hình chiếu vuông góc của A trên CD và BC. Cho biết AH = 15 cm . Tính AK.

Cho hình bình hành ABCD có AB 20 cm. AD = 30 cm. Gọi H và K lần lượt là hình chiếu vuông góc của A trên CD và BC. Cho biết AH = 15 cm . Tính AK.

 

\({S_{ABCD}} = AH.CD\)

\( \Rightarrow {S_{ABCD}} = 15.AB\) (ABCD là hình bình hành)

\( \Rightarrow {S_{ABCD}} = 15.20\)

Mặt khác \({S_{ABCD}} = AK.AD\)

Do đó \(AK.AD = 15.20\)

\( \Rightarrow AK.30 = 15.20 \Rightarrow AK = {{15.20} \over {30}} = 10\,\,\left( {cm} \right)\)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here