Bài tập – Chủ đề 4 : Diện tích đa giác – Bài tập 18 trang 170 Em học toán lớp 8 tập 1. Giải bài tập Cho hình chừ nhật ABCD có diện tích 20m2 và E là trung điểm của CD. Tính diện tích hình thang ABCE.

8

Bài tập – Chủ đề 4 : Diện tích đa giác – Bài tập 18 trang 170 Em học toán lớp 8 tập 1. Giải bài tập Cho hình chừ nhật ABCD có diện tích 20m2 và E là trung điểm của CD. Tính diện tích hình thang ABCE.

Cho hình chừ nhật ABCD có diện tích 20m2 và E là trung điểm của CD. Tính diện tích hình thang ABCE.

 

\({S_{ABCE}} = {{\left( {AB + CE} \right).BC} \over 2}\)

\(CE = {1 \over 2}CD = {1 \over 2}AB\) (E là trung điểm của CD)

Do đó \({S_{ABCE}} = {{\left( {AB + {1 \over 2}AB} \right).BC} \over 2}\)

Vậy \({S_{ABCE}} = {{{3 \over 2}AB.BC} \over 2} = {3 \over 4}{S_{ABCD}} = {3 \over 4}.20 = 15\,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here