Bài tập – Chủ đề 3 : Hình lăng trụ đứng – Bài tập 6 trang 109 Em học toán lớp 8 tập 2. Giải bài tập Tính thể tích của các khối hộp chữ nhật sau với các kích thước đã cho trên hình:

10

Bài tập – Chủ đề 3 : Hình lăng trụ đứng – Bài tập 6 trang 109 Em học toán lớp 8 tập 2. Giải bài tập Tính thể tích của các khối hộp chữ nhật sau với các kích thước đã cho trên hình:

Tính thể tích của các khối hộp chữ nhật sau với các kích thước đã cho trên hình:

Thể tích khối hộp chữ nhật (I) là: \(7.6.2 = 84(c{m^3})\)

Thể tích khối hộp chữ nhật (II) là: \(4.3.2 = 24(c{m^3})\)

Thể tích khối hộp chữ nhật (III) là: \(10.6.4 = 240(c{m^3})\)

Thể tích khối hộp chữ nhật (IV) là: \(12.5.2 = 120(c{m^3})\)

Thể tích khối hộp chữ nhật (V) là: \(15.6.8,5 = 765(c{m^3})\)

Thể tích khối hộp chữ nhật (VI) là:\(7,5.4,5.7,5 = 253,125(c{m^3})\)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here