3. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối – Hoạt động 5 trang 50 Em học toán lớp 8 tập 2. Giải bài tập Cho . Hãy điền biểu thức thích hợp vào chỗ trống:

0

3. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối – Hoạt động 5 trang 50 Em học toán lớp 8 tập 2. Giải bài tập Cho . Hãy điền biểu thức thích hợp vào chỗ trống:

Cho \(x \ge 1\) . Hãy điền biểu thức thích hợp vào chỗ trống:

\(\left| {x – 1} \right| = ……..\)

\(\left| {x – 1} \right| = x – 1\)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here