Giải Thử tài bạn trang 71 – học Toán lớp 7 tập 2,Cho Hãy tính P(2), P(0) và P(-1)….

0

toan 7

3. Đa thức một biến – Thử tài bạn trang 71 Tài liệu dạy – học Toán lớp 7 tập 2. Giải bài tập a) Cho Hãy tính P(2), P(0) và P(-1).

a) Cho P = 5x2 – 2x + 3. Hãy tính P(2), P(0) và P(-1).

b) Tìm bậc của đa thức M = -4t4 – 5t2 + 2

Quảng cáo

a) P(2) = 5.22 – 2.2 + 3 = 20 – 4 + 3 = 19

P(0) = 5.02 – 2.0 + 3 = 0 – 0 + 3 = 3

P(-1) = 5.(-1)2 – 2.(-1) + 3 = 5 + 2 + 3 =10

b) Bậc của đa thức M = -4t4 – 5t2 + 2 là 4

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here