Giải Thử tài bạn trang 111 – học Toán lớp 7 tập 2, Ở hình 41, biết là đường trung trực của đoạn thẳng AB. Điểm M thuộc đường…

0

toan 7

4. Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng – Thử tài bạn trang 111 Tài liệu dạy – học Toán lớp 7 tập 2. Giải bài tập Ở hình 41, biết là đường trung trực của đoạn thẳng AB. Điểm M thuộc đường

Ở hình 41, biết \(\Delta\) là đường trung trực của đoạn thẳng AB. Điểm M thuộc đường \(\Delta\), MA = x + 2, MB = 7. Tính x ?

Quảng cáo

 

Ta có ∆ là đường trung trực của đoạn thẳng AB (gt) và M thuộc đường thẳng ∆ (gt)

=> MA = MB

Do đó x + 2 = 7 => x = 7 – 2 = 5. Vậy x = 5.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here