Giải Thử tài bạn 7 trang 49 – học Toán lớp 7 tập 1, Làm tròn số 5,17543 lần lượt đến chữ số thập phân thứ nhất, thứ hai và thứ 3 ?…

13

toan 7

4.Làm tròn số – Thử tài bạn 7 trang 49 Tài liệu dạy – học Toán lớp 7 tập 1. Giải bài tập Làm tròn số 5,17543 lần lượt đến chữ số thập phân thứ nhất, thứ hai và thứ 3 ?

Làm tròn số 5,17543 lần lượt đến chữ số thập phân thứ nhất, thứ hai và thứ 3 ?

Quảng cáo

\(5,17543 \approx 5,2\)  (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

\(5,17543 \approx 5,18\)  (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

\(5,17543 \approx 5,175\)  (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba).

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here