Giải Bạn nào đúng 2 trang 145 – học Toán lớp 7 tập 1, Nhìn hình 24, Tú cho rằng…

1

toan 7

4. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: Cạnh – góc – cạnh (c.g.c) – Bạn nào đúng 2 trang 145 Tài liệu dạy – học Toán lớp 7 tập 1. Giải bài tập Nhìn hình 24, Tú cho rằng

Nhìn hình 24, Tú cho rằng \(\Delta HJI\) và \(\Delta HJK\) có:

HI = HK (giả thiết)

\(\widehat {HIJ} = \widehat {HKJ}\)(giả thiết)

HJ là cạnh chung

Nên \(\Delta HJI = \Delta HJK\,\,(c.g.c)\)

Quảng cáo

Thúy cho rằng Tú có sự nhầm lẫn. Theo em, bạn nào đúng ? tại sao ?

 

Bạn Thúy đúng: HI = HK, HJ là cạnh chung.

Góc xen giữa hai cạnh HI, HJ là góc IHJ, góc xen giữa hai cạnh HK, HJ là góc KHJ mà hai góc này không bằng nhau.

\(HI = HK,\widehat {H{\rm{IJ}}} = \widehat {HKJ}\)

Góc HIJ là góc xen giữa hai cạnh IH, IJ; góc HKJ là góc xen giữa hai cạnh KH, KJ.

Mà IJ và KJ không bằng nhau.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here