Giải Bài tập 8 trang 53 – học Toán lớp 7 tập 1, Tìm giá trị của x và y sao cho…

1

toan 7

Luyện tập – Chủ đề 3: Số thực – Bài tập 8 trang 53 Tài liệu dạy – học Toán lớp 7 tập 1. Giải bài tập Tìm giá trị của x và y sao cho

Tìm giá trị của x và y sao cho

\({\left( {x – 3} \right)^2} + \sqrt {y – 2}  = 0\)

Quảng cáo

Ta có: \({\left( {x – 3} \right)^2} \ge 0\)  và \(\sqrt {y – 2}  \ge 0.\)  Do đó \({\left( {x – 3} \right)^2} + \sqrt {y – 2}  = 0\)

Nên có: \({\left( {x – 3} \right)^2} = 0\)  và \(\sqrt {y – 2}  = 0\)

\( \Rightarrow x – 3 = 0\)  và \(y – 2 = 0 \Rightarrow x = 3;y = 2\)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here