Giải Bài tập 8 trang 26 – học Toán lớp 7 tập 1: Tính:…

1

toan 7

Bài tập 8 trang 26 Tài liệu dạy – học Toán lớp 7 tập 1. c) \(7{1 \over 5} – 4{1 \over 2}\)            . Bài tập – Chủ đề 1: Số hữu tỉ

Tính:

a) \( – {1 \over 2} + {3 \over 4}\)                                 

Quảng cáo

b) \(3{1 \over 8} + \left( { – {1 \over 4}} \right)\)

c) \(7{1 \over 5} – 4{1 \over 2}\)            

d) \(5{1 \over 6} + \left( { – 4{1 \over 3}} \right)\)

\(\eqalign{  & a) – {1 \over 2} + {3 \over 4} = {{ – 2} \over 4} + {3 \over 4} = {1 \over 4}  \cr  & b)3{1 \over 8} + \left( { – {1 \over 4}} \right) = {{25} \over 8} – {1 \over 4} = {{25} \over 8} – {2 \over 8} = {{23} \over 8}  \cr  & c)7{1 \over 5} – 4{1 \over 2} = {{36} \over 5} – {9 \over 2} = {{72} \over {10}} – {{45} \over {10}} = {{27} \over {10}}  \cr  & d)5{1 \over 6} + \left( { – 4{1 \over 3}} \right) = {{31} \over 6} – {{13} \over 3} = {{31} \over 6} – {{26} \over 6} = {5 \over 6} \cr} \)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here