Giải Bài tập 6 trang 118 – học Toán lớp 7 tập 1, Trên đường thẳng xy lấy điểm O. Vẽ tia Ot sao cho góc xOt bằng 30o. Trên nửa mặt phẳng…

17

toan 7

Luyện tập – Chủ đề 1: Góc tạo bởi các đường thẳng – Bài tập 6 trang 118 Tài liệu dạy – học Toán lớp 7 tập 1. Giải bài tập Trên đường thẳng xy lấy điểm O. Vẽ tia Ot sao cho góc xOt bằng 30o. Trên nửa mặt phẳng bờ xy không chứa Ot, vẽ tia Oz sao cho góc xOz bằng 120o. Chứng tỏ rằng góc xOt và góc yOz. Chứng tỏ rằng góc xOt và góc yOt’ là hai góc đối đỉnh.

Trên đường thẳng xy lấy điểm O. Vẽ tia Ot sao cho góc xOt bằng 30o. Trên nửa mặt phẳng bờ xy không chứa Ot, vẽ tia Oz sao cho góc xOz bằng 120o. Chứng tỏ rằng góc xOt và góc yOz. Chứng tỏ rằng góc xOt và góc yOt’ là hai góc đối đỉnh.

 

Ta có: \(\widehat {xOt} + \widehat {tOy} = {180^0}\)  (hai góc kề bù) \( \Rightarrow \widehat {tOy} = {180^0} – {30^0} = {150^0}\)

Quảng cáo

\(\widehat {yOz} + \widehat {xOz} = {180^0}\)  (hai góc kề bù) \( \Rightarrow \widehat {yOz} = {180^0} – {120^0} = {60^0}\)

\( \Rightarrow \widehat {yOt’} = \widehat {zOt’} = {{\widehat {yOz}} \over 2} = {{{{60}^0}} \over 2} = {30^0}\)

(Ot’ là tia phân giác góc yOz)

Ta có: \(\widehat {tOy} + \widehat {yOt’} = {150^0} + {30^0} = {180^0} \Rightarrow \widehat {tOt’} = {180^0}\)

Do đó Ot là tia đối của tia Ot’.

Mặt khác Ox cũng là tia đối của tia Oy

Suy ra góc xOt và yOt’ là hai góc đối đỉnh.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here