Giải Bài tập 34 trang 79 – học Toán lớp 7 tập 2, Cho đa thức…

6

toan 7

Bài tập – Chủ đề 11 : Đa thức – Bài tập 34 trang 79 Tài liệu dạy – học Toán lớp 7 tập 2. Giải bài tập Cho đa thức

Quảng cáo

Cho đa thức \(P\left( x \right) = {x^2} – 5x + 6\). Hỏi x=2, x = 3 có phải là nghiệm của đa thức P(x) không ?

Đa thức \(P\left( x \right) = {x^2} – 5x + 6\) có x = 2 là nghiệm vì P(2) = 22 -5.2 + 6 = 0 và x = 3 là nghiệm vì P(3) = 32 – 5.3 + 6 = 0.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here