Giải Bài tập 20 trang 154 – học Toán lớp 7 tập 1, Ở hình 47, biết…

1

toan 7

Bài tập – Chủ đề 3: Tam giác – Tam giác bằng nhau – Bài tập 20 trang 154 Tài liệu dạy – học Toán lớp 7 tập 1. Giải bài tập Ở hình 47, biết

Ở hình 47, biết \(AB = CD,\,\,\widehat {BAC} = \widehat {DCA}.\) Chứng minh rằng \(\Delta ABC = \Delta CDA\)

 

Quảng cáo

Xét tam giác ABC và CDA có:

AB = CD (gt)

\(\widehat {BAC} = \widehat {DCA}(gt)\)

AC là cạnh chung.

Do đó: \(\Delta ABC = \Delta CDA(c.g.c)\)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here