Giải Bài tập 13 trang 128 – học Toán lớp 7 tập 1, Cho hình 18, biết…

6

toan 7

Bài tập – Chủ đề 2: Hai đường thẳng song song – Bài tập 13 trang 128 Tài liệu dạy – học Toán lớp 7 tập 1. Giải bài tập Cho hình 18, biết

Cho hình 18, biết \(\widehat {{B_1}} = {40^o},\,\,\widehat {{C_2}} = {40^o}\)

 

a) Đường thẳng a có song song với đường thẳng b không ? Vì sao ?

Quảng cáo

b) Đường thẳng b có song song với đường thẳng c không ? Vì sao ?

c) Đường thẳng a có song song với đường thẳng c không ? Vì sao ?

a)Ta có \(a \bot AB\)  (giả thiết) và \(b \bot AB\)  (giả thiết) => a // b.

b) Ta có: \(\widehat {{B_1}} = \widehat {{C_2}} = {40^0}.\)  Mà hai góc ở vị trí so le trong nên b // c.

c) Ta có: a // b (chứng minh câu a) và b // c (chứng minh câu b) => a // c.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here