Giải Bài tập 11 trang 68 – học Toán lớp 7 tập 1, Hai thanh kim loại đồng chất có khối lượng tổng cộng 655,4 g và có thể tích lần lượt …

5

toan 7

Bài tập – Chủ đề 4: Tỉ lệ thuận – Bài tập 11 trang 68 Tài liệu dạy – học Toán lớp 7 tập 1 . Giải bài tập Hai thanh kim loại đồng chất có khối lượng tổng cộng 655,4 g và có thể tích lần lượt là 24 cm3, 34 cm3. Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam ?

Hai thanh kim loại đồng chất có khối lượng tổng cộng 655,4 g và có thể tích lần lượt là 24 cm3, 34 cm3. Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam ?

Gọi khối lượng hai thanh kim loại lần lượt là x, y (g) (Điều kiện: x, y > 0)

Quảng cáo

Ta có x + y = 655,4

Do thể tích tỉ lệ thuận với khối lượng nên \({x \over {24}} = {y \over {34}}\)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

\(\eqalign{  & {x \over {24}} = {y \over {34}} = {{x + y} \over {24 + 34}} = {{655,4} \over {58}} = 11,3  \cr  & {x \over {24}} = 11,3 \Rightarrow x = 24.11,3 = 271,2  \cr  & {y \over {34}} = 11,3 \Rightarrow y = 34.11,3 = 384,2 \cr} \)

Vậy khối lượng hai thanh kim loại lần lượt là 271,2g và 384,2g.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here