Giải Bài tập 1 trang 94 – học Toán lớp 7 tập 1, Các giá trị tương ứng của hai đại lượng x và y được cho trong bảng sau:…

8

toan 7

Bài tập – Chủ đề 6: Hàm số – Đồ thị hàm số y = ax – Bài tập 1 trang 94 Tài liệu dạy – học Toán lớp 7 tập 1. Giải bài tập Các giá trị tương ứng của hai đại lượng x và y được cho trong bảng sau:

Các giá trị tương ứng của hai đại lượng x và y được cho trong bảng sau:

x

0

1

2

3

4

5

6

7

y

Quảng cáo

1

2

3

4

5

6

7

8

 

a) Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x hay không ?

b) hãy viết công thức tính y theo x.

a)Ta thấy ứng với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y. Vậy đại lượng y là hàm số của đại lượng x.

b) Công thức tính y theo x là y = x + 1.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here