Giải Bài tập 1 trang 39 – học Toán lớp 7 tập 1, Viết các tỉ số sau dưới dạng phân số:…

2

toan 7

Bài tập – Chủ đề 2: Tỉ lệ thức – Bài tập 1 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán lớp 7 tập 1 . Giải bài tập Viết các tỉ số sau dưới dạng phân số:

Viết các tỉ số sau dưới dạng phân số:

a) 3,2 : 5,12

Quảng cáo

b) \(3{2 \over 5}:{4 \over 7}\)

c) \(1,54:{2 \over 3}\)

\(\eqalign{  & a)3,2:5,12 = {{3,2} \over {5,12}} = {{320} \over {512}} = {5 \over 8}  \cr  & b)3{2 \over 7}:{4 \over 7} = {{17} \over 5}:{4 \over 7} = {{17} \over 5}.{7 \over 4} = {{119} \over {20}}  \cr  & c)1,54:{2 \over 3} = {{154} \over {100}}:{2 \over 3} = {{154} \over {100}}.{3 \over 2} = {{231} \over {100}} \cr} \)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here