Giải Thử tài bạn trang 13 – Học Toán lớp 6 –     b) (H = left{ {x in {rm N}left| {x < 10} right.} right}).. Bài: 2. Số phần tử của một tập hợp – Tập hợp con – Tập hợp bằng nhau

3

Các tập hợp sau có bao nhiêu phần tử ?

1. a) \(D = \left\{ {x \in {\rm N}\left| {x

    b) \(H = \left\{ {x \in {\rm N}\left| {x

2. Tập hợp M các số tự nhiên x sao cho \(x + 5 = 2.\)

1. a) \(D = \{0; 1; 2\}\). Tập hợp D có 3 phần tử.

   b) \(H = \{0; 1; 2; …; 9\}\). Tập hợp H có 10 phần tử.

2. Không có số tự nhiên x nào thỏa mãn \(x + 5 = 2\)

Tập hợp M không có phần tử nào

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here