Giải Thử tài bạn 1 trang 11 – Học Toán lớp 6 -. Bài: 1. Phân số – Khái niệm phân số

3

1. Cho ba ví dụ về phân số. Cho biết tử và mẫu của mỗi phân số đó.

2. Trong các cách viết sau đây, cách viết nào cho ta phân số ?

a) \({5 \over 8}\)                       b) \({{1,57} \over 5}\)                   

c) \({{ – 3} \over {14}}\)                         d) \({{3,56} \over { – 7,5}}\)                   

e) \({5 \over 0}\)

3. Theo quy ước ở Hoạt động 2, hãy ghi phân số chỉ số phần nước sinh tố trong li đã được uống (không còn trong li) theo hình dưới đây :

 

4. Hãy ghi phân số chỉ phần nước sinh tố còn lại trong li theo hình dưới đây :

 

1.Ví dụ: Phân số \(\dfrac{5 }{ {11}};5\)  là tử số và 11 là mẫu số.

Phân số \(\dfrac{{ – 2} }{ 9}; – 2\)  là tử số và 9 là mẫu số.

Phân số \(\dfrac{{ – 5} }{ {14}}; – 5\)  là tử số và 14 là mẫu số.

2. Trong các cách viết chỉ có các cách viết:

\(a)\;\dfrac{5}{8}\)  và \(c)\;\dfrac{{ – 3}}{ {14}}\)  là phân số. Giải thích \(\dfrac{a }{ b}\)  là một phân số với \(a,b \in Z,b \ne 0.\)

3. Phân số chỉ số phần nước sinh tố trong li đã được uống (không còn trong li) theo hình từ trái sang phải lần lượt là: \(\dfrac{{ – 3}}{4};\dfrac{{ – 2}}{4};\dfrac{{ – 1}}{4}\)

4. Phân số chỉ phần nước sinh tố còn lại trong li theo hình từ trái sang phải lần lượt là: \(\dfrac{4}{4};\dfrac{3}{4};\dfrac{2}{4};\dfrac{1}{4}\)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here