Giải Ôn tập chương 2 số học – Bài 4 trang 145 – Học Toán lớp 6 – . Giải bài tập Phát biểu các quy tắc cộng, trừ, nhân hai số nguyên.

11

Phát biểu các quy tắc cộng, trừ, nhân hai số nguyên.

* Quy tắc cộng hai số nguyên:

Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu “-“ trước kết quả.

Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau, ta tìm hiệu hai giá trị tuyệt đối (số lớn trừ số nhỏ) rồi đặt trước kết quả tìm được dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn.

* Quy tắc trừ hai số nguyên:

Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên b, ta cộng a với số đối của b

* Quy tắc nhân hai số nguyên:

Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu “-“ trước kết quả nhận được.

Muốn nhân hai số nguyên âm ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here