Giải Ôn tập chương 2 số học – Bài 19 trang 145 – Học Toán lớp 6 – Giải bài tập Tìm x trong mỗi trường hợp sau :

0

Tìm \(x \in {\rm Z}\) trong mỗi trường hợp sau :

\(\eqalign{  & a)5\left( {x + 3} \right) – 3\left( {x – 4} \right) = 39  \cr  & b)\left| {2x – 5} \right| + 7 = 10. \cr} \)

\(\eqalign{  & a)\;5\left( {x + 3} \right) – 3\left( {x – 4} \right) = 39  \cr  & 5x + 15 – 3x + 12 = 39  \cr  & (5x – 3x) + (15 + 12) = 39  \cr  & 2x + 27 = 39  \cr  & 2x = 39 – 27  \cr  & 2x = 12 \Leftrightarrow x = 6  \cr  & b)\;\left| {2x – 5} \right| + 7 = 10  \cr  & \left| {2x – 5} \right| = 10 – 7  \cr  & \left| {2x – 5} \right| = 3 \cr} \)

\(2x – 5 = 3\) hoặc \(2x – 5 = -3\)

\(2x = 8\)               \( 2x = 2\)

\(x = 4\)                  \(x = 1\)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here