Giải Ôn tập chương 1 – Số học – Bài 8 trang 93 – Học Toán lớp 6 – Giải bài tập Tìm số tự nhiên x, biết rằng nếu lấy số đó trừ đi 3 rồi chia 8 thì được 12. Đề làm bài toán này ta có thể viết rồi tìm x, ta được x = 99.

5

Tìm số tự nhiên x, biết rằng nếu lấy số đó trừ đi 3 rồi chia 8 thì được 12. Đề làm bài toán này ta có thể viết \(\left( {x – 3} \right):8 = 12\) rồi tìm x, ta được x = 99.

Bằng cách làm như trên, hãy tìm số tự nhiên x, biết rằng nếu nhân nó với 3 rồi trừ đi 8, sau đó chia cho 4 thì được 7.

Theo đề bài, ta có:

\((x.3 – 8) : 4 = 7\)

\(3x – 8 = 7.4\)

\(3x – 8 = 28\)

\(3x = 28+ 8\)

\(3x = 36\)

\(x = 36 : 3\)  

\(x = 12\)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here