Giải Ôn tập chương 1 – Số học – Bài 1 trang 93 – Học Toán lớp 6 – Giải bài tập Viết tập hợp A các số tự nhiên không vượt quá 5 bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp và chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử đó. Sau đó, điền các kí hiệu thích hợp vào ô trống.

0

Viết tập hợp A các số tự nhiên không vượt quá 5 bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp và chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử đó. Sau đó, điền các kí hiệu thích hợp vào ô trống.

5…A

Ø…A

{0; 1; 2; 3; 4}…A

0…A

{0; 3; 4}…A.

A = {0; 1; 2; 3; 4; 5}

\(\eqalign{  & 5 \in A  \cr   & \emptyset  \subset A  \cr   & 0 \in A  \cr   & {\rm{\{ }}0;1;2;3;4\}  \subset A  \cr   & {\rm{\{ }}0;3;4\}  \subset A \cr} \)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here