Giải Luyện tập – Chủ đề 2 : Đoạn thẳng – Bài 3 trang 179 – Học Toán lớp 6 – Giải bài tập Cho đoạn thẳng AB = 10cm. Lấy điểm M nằm giữa A và B với AM = 3cm.

1

Cho đoạn thẳng \(AB = 10cm\). Lấy điểm M nằm giữa A và B với \(AM = 3cm.\)

a) Tính BM.

b) Lấy điểm N nằm giữa B và M với \(BN = 5cm.\) Tính MN.

 

a) M nằm giữa A và B nên ta có: \(AM + MB = AB\)

Do đó \(MB = AB – AM = 10 – 3 = 7 (cm)\)

b) N nằm giữa M và B nên ta có: \(MN + NB = MB\)

Do đó \(MN = MB – NB = 7 – 5 = 2 (cm)\)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here