Giải Hoạt động 8 trang 14 – Học Toán lớp 6 – Cho hai tập hợp (A = left{ {x,y} right};B = left{ {x,y,a,b} right}). Hãy điền kí hiệu thích hợp vào chỗ trống:. Bài: 2. Số phần tử của một tập hợp – Tập hợp con – Tập hợp bằng nhau

3

Cho hai tập hợp \(A = \left\{ {x,y} \right\};B = \left\{ {x,y,a,b} \right\}\). Hãy điền kí hiệu thích hợp vào chỗ trống:

 

x…A             x…B

y…A              y…B

Cho hai tập hợp \(A = \{x, y\}\); \(B = \{x, y, a, b\}\)

\(\eqalign{  & x \in A  \cr  & x \in B  \cr  & y \in A  \cr  & y \in B \cr} \)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here