Giải Hoạt động 5 trang 37 – Học Toán lớp 6 -.  a) ({3 over 7} + {{ – 3} over 7}) ;                 b) ({5 over 6} + {{ – 5}. Bài: 3. Phép trừ phân số

1

Thực hiện phép cộng :

 a) \({3 \over 7} + {{ – 3} \over 7}\) ;                 b) \({5 \over 6} + {{ – 5} \over 6}\).

Ta nói \({3 \over 7}\) là số đối của phân số \({{ – 3} \over 7}\) và cũng nói \({{ – 3} \over 7}\) là số đối của phân số \({3 \over 7}\); hai phân số \({3 \over 7}\) và \({{ – 3} \over 7}\) là hai số đối nhau.

\(\eqalign{  & a){3 \over 7} + {{ – 3} \over 7} = {{3 + ( – 3)} \over 7} = {0 \over 7} = 0  \cr  & b){5 \over 6} + {5 \over { – 6}} = {5 \over 6} + {{ – 5} \over 6} = {{5 + ( – 5)} \over 6} = {0 \over 6} = 0 \cr} \)

Ta có: \({5 \over 6}\)  là số đối của phân số \({5 \over { – 6}}\)  và cũng nói \({5 \over { – 6}}\)  là số đối của phân số \({5 \over 6}.\)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here