Giải Hoạt động 4 trang 32 – Học Toán lớp 6 – Bài: 2. Tính chất của phép công và phép nhân số tự nhiên

0

Hãy tính và so sánh diện tích hình chữ nhật \({S_1}\) với tổng diện tích hai hình chữ nhật \({S_2}\) và \({S_3}\) theo hình vẽ dưới đây.

\({S_1} = 8.\left( {10 + 20} \right) = 8.30 = 240\)

\({S_2} + {S_3} = 8.10 + 8.20 = 80 + 160 = 240\)

Vậy \({S_1} = {S_2} + {S_3}\left( { = 240} \right)\)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here