Giải Hoạt động 3 trang 48 – Học Toán lớp 6 – Bài: 2. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

1

So sánh

a) \({2^3}{.2^4}\) và \({2^7}\)

b) \({a^3}.{a^4}\) và \({a^7}\).

a) Ta có \({2^3}{.2^4} = 2.2.2.2.2.2.2\) và

\({2^7} = 2.2.2.2.2.2.2\)

Do đó \({2^3}{.2^4} = {2^7}\)

b) \({a^3}.{a^4} = a.a.a.a.a.a.a\) và

\({a^7} = a.a.a.a.a.a.a\)

Vậy \({a^3}.{a^4} = {a^7}\)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here