Giải Bạn nào đúng trang 49 – Học Toán lớp 6 – b) ({7^{10}} – {7^4} = {7^{10 – 4}} = {7^6});  . Bài: 3. Chia hai lũy thừa cùng cơ số

0

Ba học sinh thực hiện các phép tính sau và có kết quả đều sai. Tìm lỗi mà các bạn mắc phải và giải thích tại sao.

a) \({5^8}:{5^4} = 5.8:5.4 = 40:20 = 2\);      

b) \({7^{10}} – {7^4} = {7^{10 – 4}} = {7^6}\);  

c) \({3^{15}} – {3^{15}} = {3^{15 – 15}} = {3^0} = 1\).

a) Lỗi sai, nhầm lẫn 58 = 5.8; 54 = 5.4. Sai về định nghĩa của lũy thừa

b) c) Lỗi sai, vận dụng công thức chia hai lũy thừa cũng cơ số cho trừ hai lũy thừa cùng cơ số.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here