Giải Bạn nào đúng 1 trang 61 – Học Toán lớp 6 -. Bài: 1. Tìm giá trị phân số của một số cho trước

0

Cúc nói : “ Một phần ba của \({6 \over 7}\) là \({2 \over 7}\)”. Huệ nói : “ Một phần ba của \({6 \over 7}\) là \({6 \over {21}}\)”. Theo em, bạn nào đúng ?

Ta có: \({1 \over 3}.{6 \over 7} = {2 \over 7}.\)  Cúc nói đúng, Huệ nói sai.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here