Giải Bạn nào đúng 1 trang 114 – Học Toán lớp 6 -. Đông trả lời là vẽ được tổng cộng 5 đường tròn.. Bài: 1. Đường tròn

0

Vẽ một đường tròn có đường kính dài 32 cm. Tiếp theo vẽ đường tròn có đường kính 16 cm. Cứ tiếp tục như thế (vẽ đường tròn sau có đường kính bằng nửa đường kính của đường tròn trước) cho tới khi vẽ được đường tròn với đường kính dài 1 cm.

Đông trả lời là vẽ được tổng cộng 5 đường tròn.

Hà trả lời là vẽ được tổng cộng 6 đường tròn.

Hỏi bạn nào trả lời đúng ?

Hà trả lời đúng.

*Nhận xét: Nếu đường tròn thứ nhất có đường kính dài 2cm \((n \in N*)\)  thì vẽ được tổng cộng n+1 đường tròn.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here