Giải Bài tập – Chủ đề 2 : Đoạn thẳng – Bài 19 trang 177 – Học Toán lớp 6 – Giải bài tập Trên tia Ox vẽ các đoạn thẳng OA = 6cm và OB = 3cm.

0

Trên tia Ox vẽ các đoạn thẳng OA = 6cm và OB = 3cm.

a) Hỏi B có nằm giữa hai điểm O và A không ? Vì sao ?

b) So sánh OB và BA.

c) B có là trung điểm của OA không ?

 

a) Trên tia Ox có hai điểm A, B mà \(OA > OB\) nên B nằm giữa hai điểm O và A

b) B nằm giữa O và A nên: \(OA = OB + BA\)

Do đó \(BA = OA – OB = 6 – 3 = 3\; (cm).\)

Vậy \(OB = BA \;(= 3cm)\)

c) B nằm giữa O và A, \(OB = BA \;(= 3cm)\)

Vậy B là trung điểm của đoạn thẳng OA

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here