Giải Bài tập – Chủ đề 13 : phép nhân các số nguyên – Bài 8 trang 142 – Học Toán lớp 6 – . Giải bài tập Thực hiện phép tính :

0

Thực hiện phép tính :

\(\eqalign{  & a)\left( { – 3} \right).\left( { – 2} \right).\left( { – 5} \right).4  \cr  & b)\;3.2.\left( { – 8} \right).\left( { – 5} \right). \cr} \)

\(\eqalign{  & a)\left( { – 3} \right).\left( { – 2} \right).\left( { – 5} \right).4 = 6.( – 20) =  – 120  \cr  & b)\;3.2.\left( { – 8} \right).\left( { – 5} \right) = 6.40 = 240 \cr} \)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here