Giải Bài tập – Chủ đề 13 : phép nhân các số nguyên – Bài 10 trang 142 – Học Toán lớp 6 – Giải bài tập Thực hiện phép tính :

0

Thực hiện phép tính :

\(\eqalign{  & a)\;\left( {22 + 15} \right).\left( { – 4} \right) + 11.\left( {36 – 21} \right);  \cr  & b)\;6.\left( {45 – 17} \right) – 5.\left( {45 – 17} \right). \cr} \)

\(\eqalign{  & a)\left( {22 + 15} \right).\left( { – 4} \right) + 11.\left( {36 – 21} \right) \cr&= 37.( – 4) + 11.15 \cr&=  – 148 + 165 = 17  \cr  & b)\;6.\left( {45 – 17} \right) – 5.\left( {45 – 17} \right) \cr&= (45 – 17).(6 – 5) = 28.1 = 28 \cr} \)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here