Giải Bài tập – Chủ đề 12 : Phép trừ các số nguyên – Bài 2 trang 130 – Học Toán lớp 6 – Giải bài tập Tìm x trong mỗi trường hợp sau :

0

Tìm \(x \in {\rm Z}\) trong mỗi trường hợp sau :

\(\eqalign{  & a)\;x + 3 = 20  \cr  & b)\;x + 12 = 4  \cr  & c)\;x + 15 = 0  \cr  & d)\;x – 5 = 7  \cr  & e)\;6 – x = 8  \cr  & g) \;- x – 4 = 10. \cr} \)

a) \(x+3 = 20\)

         \(x = 20 -3\)

         \(x = 17\)

b) \(x + 12 = 4\)

             \(x = 4 -12\)

             \(x = -8\)

c) \(x + 15 = 0\)

            \(x = 0 – 15\)

            \( x = -15\)

d) \(x -5 = 7\)

        \( x = 7+5\)

         \(x = 12\)

e) \(6 – x = 8\)

          \(x = 6 – 8\)

          \(x = -2\)

g) \(–x – 4 = 10\)

             \(x = – 4 – 10\)

             \(x = -14\)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here