Giải Bài 9 trang 16 – Học Toán lớp 6 – Bài tập – Chủ đề 1 : Tập hợp

0

Cho sơ đồ như hình 10, hãy viết các tập hợp A, B, M.

\(A = \{1; 3; 5\}\), \(B = \{2, 4, 6\}\);

\(M = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}\).

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here