Giải Bài 7* trang 21 – Học Toán lớp 6 -. ( Rightarrow n+1) là ước của 3 ( Rightarrow n + 1 in left[ {1; – 1;3; – 3} right].)  Vậy (n in left[ {0; -. Bài: Luyện tập – Chủ đề 14: Phân số

1

Cho biểu thức \(A = \dfrac{3}{{n + 1}}\) (với \(n \in {\rm Z}\)). Tìm n để \(A \in {\rm Z}\).

\(A = \dfrac{3}{{n + 1}}\)  để A thuộc Z thì \(3\, \vdots \,(n + 1)\)  và \(n + 1 \ne 0\)

\( \Rightarrow n+1\) là ước của 3 \( \Rightarrow n + 1 \in \left[ {1; – 1;3; – 3} \right].\)  Vậy \(n \in \left[ {0; – 2;2; – 4} \right].\)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here