Giải Bài 7 trang 19 – Học Toán lớp 6 -. d) (dfrac{{ – 28}}{{56}} = dfrac{4}{{…}}). Bài tập – Chủ đề 14: Phân số

2

Điền số thích hợp vào ô trống :

a) \(\dfrac{1}{2} = \dfrac{{…}}{{12}}\)                                

b) \(\dfrac{7}{4} = \dfrac{{28}}{{…}}\)

c) \(\dfrac{{…}}{9} = \dfrac{{ – 20}}{{36}}\)                             

d) \(\dfrac{{ – 28}}{{56}} = \dfrac{4}{{…}}\)

e)  \(\dfrac{{ – 16}}{{ – 36}} = \dfrac{{…}}{9}\)                            

f) \(\dfrac{{…}}{9} = \dfrac{4}{{…}}.\)

\(a)\,\,\,\dfrac{1}{2} = \dfrac{6}{{12}}\)  vì \(1.12 = 6.2\)

\(b)\,\,\,\dfrac{7}{4} = \dfrac{{28}}{{16}}\)  vì \(7.16 = 28.4\)

\(c)\,\,\,\dfrac{{ – 5}}{9} = \dfrac{{ – 20}}{{36}}\)  vì \((-5).36 = (-20).9\)

\(d)\,\,\,\dfrac{{ – 28}}{{56}} = \dfrac{4}{{ – 8}}\) vì \((-28).(-8) = 4.56\)

\(e)\,\,\,\dfrac{{ – 16}}{{ – 36}} = \dfrac{4}{9}\)  vì \((-16).9 = 4.(-36)\)

\(f)\,\,\,\,\dfrac{6}{9} = \dfrac{4}{6}\)  vì \(6.6 = 4.9\)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here