Giải Bài 5 trang 54 – Học Toán lớp 6 -. Lời giải chi tiết Bài tập – Chủ đề 17: Phép nhân và phép chia phân số

0

Thực hiện phép nhân hoặc chia hai hỗn số bằng cách viết hỗn số dưới dạng phân số :

 a) \(3{2 \over 5}.1{3 \over 7}\)                   b) \(4{1 \over 2}.6{2 \over 5}\)

 c) \(6{2 \over 3}:4{4 \over 9}\)                  d) \( – 3{2 \over 7}:2{4 \over {21}}\).

\(\eqalign{  & a)3{2 \over 5}.1{3 \over 7} = {{17} \over 5}.{{10} \over 7} = {{17.10} \over {5.7}} = {{17.2} \over {1.7}} = {{34} \over 7}  \cr  & b)4{1 \over 2}.6{2 \over 5} = {9 \over 2}.{{32} \over 5} = {{9.32} \over {2.5}} = {{9.16} \over {1.5}} = {{144} \over 5}  \cr  & c)6{2 \over 3}:4{4 \over 9} = {{20} \over 3}:{{40} \over 9} = {{20} \over 3}.{9 \over {40}} = {{20.9} \over {3.40}} = {{1.3} \over {1.2}} = {3 \over 2}  \cr  & d) – 3{2 \over 7}:2{4 \over {21}} =  – {{23} \over 7}:{{46} \over {21}} = {{ – 23} \over 7}.{{21} \over {46}} = {{( – 23).21} \over {7.46}} = {{( – 1).3} \over {1.2}} = {{ – 3} \over 2}. \cr} \)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here